SerbiArt
Knjiga o savremenoj umetnosti u Srbiji na engleskom jeziku.

Izdavač: Milan Bosnić
Urednik: Saša Janjić
Saradnici:
Mirjana Peitler Selakov, Saša Janjić, Nikola Šuica

24 x 17,5 cm
Broj strana: 96
Tiraž: 1000
Štampa: Grafolik, Beograd
Maj 2008.
ISBN 978-86-911359-0-4
COBISS.SR – ID 148318220

[official website]